Покана до членовте за участие в Общо събрание 2023

Управителният съвет на СНЦ „СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ“ съгласно чл.26 от ЗЮЛНЦ и Заседание на УС, проведено на 17.08.2023, свиква Общо събрание, от 17:00 часа на 04.09.2023 на адреса на управление на организацията, намиращ се във Варна, ул. Мир 110, ет.1 , със следния дневен ред:

1.            Отичтане на последната година и приемане на Годишния финансов отчет за 2022 и Годишния отчет за дейнсотта за 2022;

2.            Приемане на план за следващия едногодишен период;

3.            Разни

На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове и следва да започне в 18:00 часа.

18.08.2023

Варна

Категория: