Каналът в YouTube на Младите застъпват

От януари месец 2020 децата започнаха реална застъпническа работа.

За да покажем как точно се случва застъпничеството в трите екипа, създадохме YouTube канала на Младите застъпват. https://www.youtube.com/channel/UCnfHsQMMAuWn0QmgkSjHonw

Тук публикуваме видеа с участниците в екипите, в които разказваме и показваме как променяме света към добро.

 

Абонирайте се и харесвайте!

 

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проект „Младите застъпват“ е финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Премини към: