Становище на СБХБ във връзка с Проект на Насоки за деинституционализация на Комитета по правата на хората с увреждания

Във връзка с Проекта на Насоки за деинституционализация, включително по време на извънредни случаи, на Комитета по правата на хората с увреждания, председателят на сдружението, Славея Костадинова, изпрати становище от името на организацията в подкрепа на усилията на международната общност за прекратяване на институционализацията на деца и възрастни с увреждания.

 

Насоките допълват Общ коментар № 5 (2017) по член 19 на Конвенцията за правата на хората с увреждания и ръководството на Комитета по член 14 относно правото на свобода и сигурност на хората с увреждания. Те са насочени към страните по Конвенцията, граждански организации и други заинтересовани страни, за да подкрепят техните усилия по прилагане на правото на хората с увреждания да живеят независимо и да бъдат включени в общността.

Насоките се основават на опита на хората с увреждания преди и по време на пандемията,  който отчита широкото разпространение на институционализацията сред хората с увреждания; вредното въздействие на институционализацията върху благосъстоянието на хората; и насилието, неглижирането, злоупотребата, малтретирането и изтезанието, включително химическо,  механично и физическо ограничение, на което са подложени хората с увреждания в институции.

 

Позицията на сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ се основава на множество положителни примери в отглеждането на деца с увреждания в семейна среда и отражението им върху развитието на индивида, групата на деца и възрастни с увреждания и цялото ни общество.

 

В заключение още веднъж изказваме надежда в най-скоро време темата за деинституционализацията да бъде затворена завинаги и навсякъде по света, и на дневен ред да се обсъждат успешните модели за ефективна подкрепа на семействата, които да осигурят пълноценен живота на децата с увреждания.

 

 

Становищата на български и английски може да намерите тук:

Категория: