Нашият партньор: Норвежката асоциация за спина бифида и хидроцефалия

Норвежката асоциация за спина бифида и хидроцефалия, партньор в проекта “Младите застъпват”, финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Оценяваме „Младите застъпват“ като една от най-амбициозните инициативи за сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ от самото създаване на организацията. Подкрепата на мотивиран и опитен партньор, в лицето на Норвежката асоциация за спина бифида и хидроцефалия за нас е изключително ценна.

Нашата организация още не е отбелязала първо десетилетие, а Норвежката работи повече от 40 години. И докато ние правим първи стъпки в подкрепата на младежите със спина бифида и хидроцефалия в България, колегите в Норвегия от години работят по програма, финансирана от правителството, насочена към семействата в периода на преход от детство към юношество и зрялост. Разликите са значителни и не се отнасят само до опита и икономическата ситуация в двете държави.

Водеща роля в структурите на Норвежката асоциация и имат възрастните със спина бифида и хидроцафлаи, израстнали заедно със самата организация. През години те са били подкрепяни чрез различни програми и сега са готови да предложат подкрепа на новите поколения. Оказва се, че в рамките Норвегия рязко намалява броя на децата, нуждаещи се от тази специфична подкрепа. Напредъкът на медицината дава възможност за ранното диагностициране на спина бифида и води до значително увеличаване на абортите. Днес, годишно се раждат 2-3 деца със спина бифида, докато преди десетилетие са били 20-30. От друга страна в България имаме множество подрастващи и твърде малко опит, с който да ги подкрепим целенасочено и ефективно. Именно този трансфер на знания прави партньорството между двете организации толкова важно за общността на засегнатите от спина бифида и хидроцефалия и в двете държави.

Представители на Норвежката асоциация  имат ключова роля в обучението, с което започва проекта „Младите застъпват“.  Това включва представяне на Програмата за преход към зрялост за деца със спина бифида и хидроцефалия в Норвегия, както и на добри примери за застъпничество и самозастъпничество. Наред с презентациите, те имат активна роля в хода на цялото обучение, като консултират и споделят впечатления с участниците. Повече за обучението може да прочете тук.

След обучението партньорът ще продължи да подкрепя проекта чрез супервизия на менторската работа и работата на детските екипи по застъпничество.

Тук е мястото да благодарим на Кристине Смеби, Мей-Хайди Сандвик и Ханс Кристиан Норсет -представителите на Норвежката асоциация, които подкрепят „Младите застъпват“ с голям ентусиазъм и отговорност. Повече за обучителите може да прочете тук.

Повече за информация може да намерите на страницата на Норвежката асоциация: http://www.ryggmargsbrokk.org/

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Премини към: