СПОНСОРСТВО

 

СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ (СБХБ) е сдружение на семействата засегнати от спина бифида и хидроцефалия. Родители и близки на деца с тези увреждания, се обединихме за постигането на общите ни цели да направим живота на децата си по-щастлив и пълноценен, да подкрепим новите родители в битките, които им предстоят и да информираме и предпазим бъдещите майки, защото дефектите на невралната тръба имат своите форми на превенция.

 

Сдружението съществува и се развива изцяло благодарение на безвъзмездния труд на своите членове и доброволци. Отделните си дейности финансира от дарения, безвъзмездно финансиране за отделни проекти и от символичен, годишен членски внос. Финансирането от дарения за нас е изключително важно, за да поддържаме дейността си между отделни проекти и за да осигурим постоянна грижа и внимание за общността, засегната от спина бифида и хидроцефалия.

 

Даренията направени към СБХБ не могат да се използват в полза на конкретно дете или семейство. Ако това е желанието на дарителя, тогава нека избере опцията директно да подкрепи дете или семейство в нужда.

 

Дарените средства в полза на сдружение СБХБ ще бъдат използвани за подкрепа и обучения на общността, насочени към придобиване на нови умения и знания; насърчаване обмяната на опит между родителите; организиране на кампании за повишаване на информираността и превенция. Според волята на дарителя, средствата могат да се вложат изцяло за конкретна инициатива на Сдружението или да послужат за покриване на текущите разходи на Сдружението.

 

Относно административното оформяне на дарението, нека бъдещите дарители имат предвид, че СПИНА БИФДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ е сдружение, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието. Тази регистрация позволява на фирмите и физическите лица, които извършват дарение в полза на СБХБ да могат да ползват данъчно облекчение за направеното дарение. Даренията могат да бъдат отчетени като разход с основния документ Договор за дарение и приемо-предавателен протокол или банкови извлечения – за доказване на дарението. Според желанието на дарителя в договора за дарение може да се отбележи предназначението на дарението, т.е. с каква цел да се използват средствата. СБХБ дължи точна отчетност на всички дарители за изразходваните дарения.

 

 

 

 

 

Премини към: